4-kanálový WiFi spínač // 4-way WiFi switch

CZ Pro dálkové spínání spotřebičů prostřednictvím WiFi sítě v domácnosti vznikla tato koncepce 4-násobného WiFi spínače. Koncepce je založena na modulu ESP8266, v mém prototypu jsem použil typ ESP-07S s externí anténou. Je možné použít také modul ESP-07 nebo ESP-12. ESP modul je v mém případě ovládán z programu Home Assistant, ale je možné jej ovládat i z jiného programu - toto záleží již na uživateli. Modul ESP spíná NPN tranzistory, které již spínají externí 12V relé. Typ spínaného relé je již na volbě uživatele. Takto lze spínat až 4 kusy externích relé. Sepnutí relé RE1 - RE4 je signalizováno také LED1 - LED4.
Napájení celého modulu je zajištěno externím napájecím zdrojem 12V, v mém případě je použit 30W zdroj na DIN lištu firmy Mornsun typ LI30-20B12PR2. Napětí 12V je použito také pro ovládání relé, pro elektroniku je použit spínaný regulátor K7805-500R3, za kterým následuje LDO AMS1117-33. Pravděpodobně by vše fungovalo pokud bych použil jen K7803-500R3, ale obával jsem se zvlnění napájení pro WiFi modul a proto jsem ještě použil pro napájení ještě LDO. Celý WiFi spínač je umístěn do plastové krabičky na DIN lištu typ D2MG od firmy GAINTA. Celá stavba a oživení je díky oboustrannému plošnému spoji velmi jednoduchá a rychlá.

EN  This 4-way WiFi switch concept was created for remote switching of appliances via a WiFi network in the home. The concept is based on the ESP8266 module, in my prototype I used the ESP-07S type with an external antenna. It is also possible to use the ESP-07 or ESP-12 module. In my case, the ESP module is controlled from the Home Assistant program, but it is also possible to control it from another program - this depends on the user. The ESP module switches NPN transistors, which already switch the external 12V relay. The type of switched relay is already up to the user's choice. In this way, up to 4 pieces of external relays can be switched. Switching on relays RE1 - RE4 is also signaled by LED1 - LED4.
The entire module is powered by an external 12V power supply, in my case a 30W power supply on a DIN rail from Mornsun type LI30-20B12PR2 is used. The 12V voltage is also used to control the relay, for the electronics a switching regulator K7805-500R3 is used, followed by a AMS1117-33 LDO. Probably everything would work if I used only K7803-500R3, but I was worried about the power ripple for the WiFi module and that's why I still used an LDO for power. The entire WiFi switch is placed in a plastic box on a DIN rail type D2MG from GAINTA. The entire construction and revival is very simple and fast thanks to the double-sided printed circuit board.

Stále mám několik plošných spojů k dispozici

I still have few PCBs for sale - if you have interes, contact me please.

 

Schematic

 

 

PCB

 

 

Assembly

 

 

PCB after assembly

 

 

PCB after assembly

  

2023-04-03