Izolátor pro ethernet 100Mbit // Ethernet isolator 100Mbit

CZ  V domácnosti máme většinu datových rozvodů pomocí ethernetových stíněných kabelů. Vyzařování těchto kabelů je sice nízké, kabely díky svojí konstrukci a stínění mají velmi dobré vlastnosti, ale i přesto může rušení vyzařováním způsobovat problém při poslechu na krátkých vlnách, případně absorbovat energii z vysílače a ovlivnit tak funkci zařízení. Při radioamatérském vysílání, kdy tyto kabely nejsou daleko od antén je vzájemná možnost ovlivnění velmi vysoká. Dále je možnost vzniku zemních smyček vlivem různých propojovacích cest, což je opět zdroj mnoha rušení, která se velmi špatně vyhledávají a odstraňují. Z uvedených důvodů jsem se rozhodl tyto kabely vzájemně oddělit galvanickou izolací. Pro tento účel se velmi hodí konektory RJ45 s interními transformátory a kompenzovanými tlumivkami na vedení. Vzal jsem tedy dva uvedené konektory a propojil jsem je proti sobě pájecími piny. Oba spojené konektory jsem umístil do smršťovací bužírky pro základní mechanickou ochranu. Vznikl tak velmi jednoduchý kompaktní modul, který lze zapojit jako spojku do ethernetového kabelu. Díky jednoduché konstrukci jsou náklady na stavbu minimální s vysokou efektivitou. Zatím jsem měl k dispozici pouze konektory s integrovanými transformátory pro 100Mb (zapojeny pouze 2 páry vodičů), výhledově mám v plánu toto řešit již jako 1Gb (propojení 4 párů vodičů).

 

EN In our home, we have most of our data distribution using Ethernet shielded cables. Although the radiation of these cables is low, and the cables have very good properties due to their construction and shielding, radiation interference can still cause problems when listening at short waves, or absorb energy from the transmitter and affect the operation of the equipment. In amateur radio transmissions, where these cables are not far from the antennas, the potential for mutual interference is very high. There is also the possibility of ground loops due to various interconnection paths, which again is a source of many interferences that are very difficult to find and eliminate. For these reasons I decided to separate the cables by galvanic isolation. RJ45 connectors with internal transformers and compensated chokes on the wiring are very suitable for this purpose. So I took the two connectors mentioned above and connected them against each other with solder pins. I placed the two connected connectors in a shrink tube for basic mechanical protection. This created a very simple compact module that can be plugged into an Ethernet cable as a coupler. The simple design makes construction costs minimal with high efficiency. So far I only had connectors with integrated transformers for 100Mb (only 2 pairs of twisted wires connected), prospectively I plan to solve this as 1Gb (connecting 4 pairs of twisted wires).